ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΑΣ

Με σκοπό την τη συνέχεια της αναζήτησής μας για τεκμηριωμένες απαντήσεις στα προβλήματα των συναδέλφων και των εργασιακών σχέσεων στην τράπεζα, για άσκηση αποτελεσματικού συνδικαλισμού και για αλλαγή του παρωχημένου συνδικαλιστικού μοντέλου στο ΣΥΕΤΕ και γενικότερα, η παράταξή μας παρουσιάζει μια σειρά θέσεων που οριοθετούν και το πλαίσιο των ορίων της και της συνδικαλιστικής παρέμβασής της, απατώντας στις απαιτήσεις των νέων συνθηκών.  Για το λόγο αυτό, η σημερινή μας διαδικασία υιοθετεί και επικαιροποιεί θέσεις προηγούμενων Πανελλαδικών Συνδιασκέψεων που αποτελούσαν και τον κορμό των προεκλογικών μας θέσεων και ταυτόχρονα ενσωματώνει ως απόφαση την επικαιροποίηση ή επαναδιατύπωση ορισμένων από τις θέσεις αυτές, καθώς και την προσθήκη νέων θέσεων, όπως αυτές προτάθηκαν κι έγιναν αποδεκτές από το Σώμα.

Α. Εργασιακές Σχέσεις και Διεκδικήσεις

Οι διεκδικήσεις μας να γίνουν το κέντρο της δράσης του ΣΥΕΤΕ!

 1. Άρση του αποκλεισμού συναδέλφων από την πρόσβασή τους σε νέες δανειοδοτήσεις τους λόγω προηγούμενης ένταξης τους σε πρόγραμμα ρύθμισης
 2. Υπέρβαση του μισθολογικού παγώματος από την απαράδεκτη μνημονιακή ΠΥΣ 6/2012, με αναπροσαρμογή μισθολογικών κλιμακίων και επανυπολογισμό της πολυετίας.
 3. Υπεράσπιση του συμβατικού ωραρίου εργασίας. Ορθή χρήση της ψηφιακής κάρτας και πληρωμή της υπερεργασίας. και των υπερωριών.
 4. Ψηφιακή εργασία με προστασία και εφαρμογή των προβλεπόμενων στις Κλαδ & Επιχ. ΣΣΕ. Περιφρούρηση αυτών και με τη συνδρομή του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.
 5. Καθιέρωση 35ωρου χωρίς μείωση αποδοχών.
 6. Υπεράσπιση και επιβολή της καθολικής εφαρμογής του Κανονισμού Εργασίας, με κάθε συνδικαλιστικό και νομικό μέσο.
 7. Εξάλειψη της ποσόστωσης στον Κανονισμό Εξειδικευμένων, ομογενοποίηση των επιδομάτων τους και κατάργηση του αξιολογικού δελτίου.
 8. Αναβάθμιση του Δικτύου και εξάλειψη των ανισοτήτων σε οικονομικά και υπηρεσιακά θέματα. Ποσοστικοποίηση των επιδομάτων ευθύνης του Δικτύου όπως συμβαίνει στις Διευθύνσεις.
 9. Νέες προσλήψεις, με ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό για να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα της υπερεντατικοποίησης και της συνεχούς υπερωριακής απασχόλησης, για τους χώρους όπου αυτά εμφανίζονται.
 10. Με βασική και θεμελιώδη αρχή μας την ίση αμοιβή για την ίση εργασία αγωνιζόμαστε και προτάσσουμε ως βασική μας διεκδίκηση, την ένταξη στον Κανονισμό Εργασίας όλων των εργαζομένων  που εργάζονται για λογαριασμό της ΕΤΕ με σκοπό την εξάλειψη του φαινομένου, εργαζομένων πολλών ταχυτήτων.
 11. Προκήρυξη για όλες τις θέσεις ευθύνης σε διευθύνσεις και δίκτυο. Για το δίκτυο ειδικότερα, μπορούν να προβλεφθούν ειδικές προκηρύξεις στα πλαίσια των ομάδων καταστημάτων ανά περιφερειακή. Πλήρης διαφάνεια και κανόνες σε όλες τις διαδικασίες τοποθετήσεων.
 12. Διαφάνεια και αξιοκρατία στον προγραμματισμό καριέρας. Αναβάθμιση της εκπαιδευτικής λειτουργίας. Κίνητρα προς νέους συναδέλφους για ολοκλήρωση των γνώσεων τους και ειδικά σεμινάρια ανάπτυξης  ενδιαφερόντων.
 13. Ένταξη στον Κανονισμό Προικοδότησης όλων των συναδέλφων.
 14. Συνεχείς παρεμβάσεις για ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας. Η εξωτερίκευση των διαδικασιών ελέγχου για τα ζητήματα αυτά, έχει δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα. Άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν στην τηλεργασία από το σπίτι καθώς και σε εξαερισμό, κλιματισμό, θέρμανση και εξόδους ασφαλείας στους φυσικούς χώρους εργασίας.
 15. Περαιτέρω ενίσχυση του ΤΥΠΕΤ, που έχασε κρίσιμους πόρους από τις επαναλαμβανόμενες εθελούσιες εξόδους.
 16. Αντιμετώπιση θεμάτων εργασιακού bullying, που εντοπίζεται ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ειδικών συνεργατών ή και υψηλόβαθμων διευθυντικών στελεχών.

β. ΕΤΕ: Θεσμοί, Λειτουργία, και Κοινωνικός Ρόλος

Η ΕΤΕ να λειτουργεί με θεσμούς και διαφάνεια, για το προσωπικό της και την κοινωνία!

 1. Αντιστεκόμαστε στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της ΕΤΕ. Ζητάμε υπαγωγή της ΕΤΕ υπό δημόσιο και κοινωνικό έλεγχο, ώστε η λειτουργία της να ανταποκρίνεται στις κοινωνικές ανάγκες και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και όχι να υπηρετεί ιδιωτικά και χρηματιστηριακά συμφέροντα. Σε κάθε περίπτωση απαιτούμε κοινωνικό έλεγχο και διαφάνεια.
 2. Αποκατάσταση των βλαπτικών μεταβολών που έχουν υποστεί οι συνάδελφοι από τη συρρίκνωση του δικτύου, την εφαρμογή του πελατοκεντρικού, τις αναδιαρθρώσεις των οργανογραμμάτων στις διευθύνσεις και τη μετακίνηση όσων έχουν τοποθετηθεί στο Data Remediation. H οργανωτική διάρθρωση της Τράπεζας θα πρέπει να εξυπηρετεί την αποτελεσματική λειτουργία της και όχι αλλότριες ιδιοτελείς σκοπιμότητες, όπως η «διαιώνιση» σε υψηλές θέσεις της διοικητικής πυραμίδας των στελεχών που τοποθετήθηκαν, με συγκεκριμένο πολιτικό πρόσημο, από προηγούμενες Διοικήσεις.
 3. Είμαστε αντίθετοι στη συρρίκνωση του δικτύου και τον αποκλεισμό η την απομάκρυνσή τμημάτων της κοινωνίας από την πρόσβαση σε χώρους Καταστημάτων
 4. Κατάργηση του προσωπικού πολλών ταχυτήτων.  Διακοπή όλων των συμβολαίων με τις εταιρίες ενοικίασης προσωπικού. Ομογενοποίηση των εργασιακών σχέσεων με ένταξη τους όλων των εργαζομένων που εργάζονται για λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας, στον Κανονισμό Εργασίας.
 5. Αυστηρή τήρηση του άρθρου 3 του Κανονισμού Εργασίας για την πρόσληψη συμβούλων ή ειδικών συνεργατών, για απολύτως συγκεκριμένα καθήκοντα και μετά από συμφωνία με το ΣΥΕΤΕ. Άσκηση συνδικαλιστικής πίεσης για ανάκληση των Π.Δ. που αναθέτουν διοικητικά καθήκοντα σε ειδικούς συνεργάτες.
 6. Είμαστε αντίθετοι σε νέες εθελούσιες εξόδους, στο βαθμό που αυτές πλήττουν τα ασφαλιστικά ταμεία και οδηγούν στη μείωση των θέσεων εργασίας στην ΕΤΕ.
 7. Επαναδιαπραγμάτευση του νέου συστήματος αξιολόγησης. Όχι στην αξιολόγηση μέσω στοχοθεσίας και διασύνδεσής του με το σύστημα πρόσθετων αμοιβών. Ενιαίο σύστημα αξιολόγησης για όλες τις  λειτουργίες εξέλιξης, προαγωγών και αναβαθμίσεων. Επαναφορά του 2ου κριτή. Επεξεργασία βελτιωτικού μοντέλου αξιολόγησης, (βλ. 360ο) σε κατεύθυνση αντικειμενική, αξιοκρατική, δημοκρατική και με δικαίωμα διαφωνίας με τους κριτές. Εισαγωγή κριτηρίων συμπεριφοράς.
 8. Κάλυψη κάθε κενής θέσης που προκύπτει στο Οργανόγραμμα, με επιλογή από το προσωπικό της ΕΤΕ μέσω προκηρύξεων.
 9. Έλεγχος σε όλα τα συμβόλαια Outsourcing, συμβούλων, λογισμικού, προμηθειών κλπ, ειδικά σε περιπτώσεις όπου συγκεκριμένες εταιρίες έχουν δεσπόζουσα θέση σε τέτοιες συνεργασίες.
 10. Άμεση διαγραφή των μετοχοδανείων των συναδέλφων της πρώην Probank. Ούτε η ρύθμιση ούτε και η έκπτωση αποτελούν λύση στο οξύ πρόβλημα, ενώ δεδομένου ότι έχουν ασκηθεί αγωγές για διαγραφή των δανείων από πρώην και νυν συναδέλφους της τ. Probank (πολλές από τις οποίες και έχουν κερδηθεί εκ μέρους τους πρωτόδικα), θέση μας είναι ότι δεν είναι δυνατόν η Τράπεζα να βρίσκεται σε δικαστική αντιπαράθεση γνωρίζοντας ότι οι ενεχυριασμένες μετοχές έχουν εξαϋλωθεί στο βαθμό που τα συγκεκριμένα δάνεια έχουν ήδη καταγραφεί και αξιολογηθεί στο μεταβιβαζόμενο ενεργητικό της ειδικής διαδοχής της Probank και συνεπώς υπολογίστηκαν στη ρευστοποίηση του funding gap. Επιπλέον αποτελούν συνολικά ένα μικρό ποσό για την ΕΤΕ που εύκολα μπορεί να προβλεφθεί – αποσβεστεί.
 11. Αναβάθμιση του επαγγέλματος του τραπεζοϋπαλλήλου. Εκπαίδευση και εξειδίκευση με δημιουργικούς και όχι λειτουργικούς όρους και ειδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια στις νέες τεχνολογίες.
 12.  Αναβάθμιση του ελέγχου των εργαζομένων στις διαδικασίες της τράπεζας. Επαναφορά των   εκλεγμένων εργαζόμενων στο ΔΣ (ως observers) της ΕΤΕ, ο οποίος πρέπει να παραιτείται από την προβλεπόμενη αμοιβή.

Γ. Νέο συνδικαλιστικό μοντέλο

Αντιμετωπίζουμε τα νοσηρά φαινόμενα του χθες, φτιάχνουμε το σύγχρονο συμμετοχικό συνδικαλισμό!

 1. Κατάργηση της συνδικαλιστικής «ασυλίας». Απολογισμός για κάθε εκλεγμένο ή/και αποσπασμένο.
 2. Θεσμοί ανακλητότητας για όλους τους εκλεγμένους. Ενεργοποίηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου ΣΥΕΤΕ.
 3. Περιορισμός 3 συνεχόμενων θητειών στο ΔΣ ΣΥΕΤΕ.
 4. Αναθεώρηση του καθεστώτος των συνδικαλιστικών κινήτρων, με δραστικό περιορισμό τους.
 5. Καθιέρωση περιφερειακών συνελεύσεων αποφασιστικού χαρακτήρα. Δημιουργία θεσμών συμμετοχής. Ανατροπή του μοντέλου της ανάθεσης.
 6. Ανοιχτή λειτουργία των Γραμματειών του ΣΥΕΤΕ με συμμετοχή και εκτός των εκλεγμένων συνδικαλιστών. Οι Γραμματείες δεν εκτελούν μόνο, υπάρχουν για να επεξεργάζονται και να εισηγούνται θέσεις στο Δ.Σ.
 7. Σαφής σχεδιασμός ενεργοποίησης της βάσης του Συλλόγου. Από την αγωνιστικότητα στα λόγια, πρέπει να περάσουμε στη σχεδιασμένη συνδικαλιστική δουλειά που θα δημιουργήσει όρους πραγματικής αγωνιστικότητας.
 8. Τροποποίηση του Καταστατικού ΣΥΕΤΕ και δημιουργία Κανονισμού λειτουργίας για το Δ.Σ. του ΣΥΕΤΕ καθώς και για τη λειτουργία των αποσπασμένων, προσαρμοσμένο στα νέα δεδομένα, με στόχο την εξάλειψη φαινομένων αλαζονικών συμπεριφορών των πλειοψηφιών, τη διαφάνεια και τη διαμόρφωση θεσμικών και κοινώς αποδεκτών διαδικασιών λειτουργίας του.Οριστικά στο παρελθόν η εποχή του συνδικαλιστή – παράγοντα – γραφειοκράτη.
 9. Αναλυτική ενημέρωση των μελών για κάθε απόφαση που λαμβάνεται στα όργανα του ΣΥΕΤΕ. Η διαφάνεια στις αποφάσεις οδηγεί σε πιο συνειδητοποιημένη δράση.
 10. Κίνητρα για συμμετοχή των γυναικών και των νέων στους συνδικαλιστικούς θεσμούς.
 11. Θεσμική και λειτουργική αναβάθμιση, έλεγχος και λογοδοσία στις Γραμματείες ΣΥΕΤΕ.
 12. Ενοποίηση συλλόγων για μεγιστοποίηση της συνδικαλιστικής δυναμικής.