ΤΥΠΕΤ: Πρoτάσεις για τη Βιωσιμότητα – Ίδρυση Φαρμακείου / συνεργασία με τα Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ για τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους, εφαρμογή ClawBack και Rebate

Τα τελευταία έτη η οικονομική κατάσταση του ΤΥΠΕΤ έχει περιέλθει σε δεινή θέση. Μια εκ των σημαντικότερων παραμέτρων είναι ότι η ιατροφαρμακευτική δαπάνη έχει εκτοξευτεί. Από μια προσεκτική μελέτη των οικονομικών στοιχείων του Ταμείου προκύπτει ότι το κόστος φαρμακευτικής δαπάνης ήταν:

 • 17,4 εκατ. ευρώ για το έτος 2020,
 • 16,3 ευρώ για το έτος 2021 και
 • 17,3 εκατ. ευρώ για το έτος 2022,

ποσά τα οποία καταδεικνύουν σημαντική αύξηση σε σύγκριση με τα ίδια στοιχεία των αμέσως προηγουμένων ετών (πριν το 2020).

Πριν αναζητηθούν οι λόγοι γι’ αυτό, εμείς ως ΔΑΣ ΣΥΝεργασία ΤΥΠΕΤ προτείνουμε τα τρία παρακάτω εργαλεία ως άμεσα μέτρα για τη συγκράτηση της δαπάνης αυτής:

 • Την ίδρυση Φαρμακείου ΤΥΠΕΤ ή τη συνεργασία με φαρμακεία ΕΟΠΥΥ για φάρμακα υψηλού κόστους
 • Το Clawback, και 
 • Το Rebate

Τι σημαίνει ίδρυση Φαρμακείου / Συνεργασία με τα Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ

Το κόστος της συγκεκριμένης φαρμακευτικής δαπάνης βαίνει συνεχώς αυξανόμενο και την τριετία 2020 – 2022 ανήλθε σε:

 • 6 εκατ. ευρώ για το 2020 (αύξηση κατά 14,7% έναντι της δαπάνης έτους 2019),
 • 6,7 εκατ. ευρώ για το 2021 (αύξηση 13% έναντι της δαπάνης του 2020) και
 • 7,4 εκατ. ευρώ για το 2022 (αύξηση 9,7% έναντι της δαπάνης του 2021).

Βάσει νομοθεσίας, τα Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ προμηθεύονται τα φάρμακα υψηλού κόστους σε χαμηλότερες τιμές από εκείνες των ιδιωτικών φαρμακείων. Σε αυτό το πρότυπο απαιτείται η δημιουργία Φαρμακείου ΤΥΠΕΤ, το οποίο θα παρέχει στα μέλη του Ταμείου τα φάρμακα υψηλού κόστους.  Στόχοι, ο περαιτέρω περιορισμός της δαπάνης του φαρμάκου και η διασφάλιση της προμήθειας του φαρμάκου από τον ασφαλισμένο.

Σημειώνεται ότι, η πρόταση περιλαμβανόταν στο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του ΤΥΠΕΤ της 3ετίας 2017 – 2020 αναφέροντας σημαντικό όφελος από τη δημιουργία ενός φαρμακείου στην Αττική.

Στο πλαίσιο αυτό και εφόσον δεν επιλεχθεί η δημιουργία Φαρμακείου ΤΥΠΕΤ, θα μπορούσε να εξεταστεί η περίπτωση συνεργειών με τον ΕΟΠΠΥ για τη μείωση του φαρμακευτικού κόστους. Οι συνέργειες αφορούν στην δυνατότητα χρήσης των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ (αντί της δημιουργίας Φαρμακείου ΤΥΠΕΤ ή ταυτόχρονα δηλαδή δημιουργία φαρμακείου ΤΥΠΕΤ στην Αττική και συνεργασία με τα φαρμακεία ΕΟΠΥΥ στην επαρχία) και από ασφαλισμένους του ΤΥΠΕΤ. Η σύμβαση που έχει ήδη συνάψει ο ΕΔΟΕΑΠ (ταμείο Δημοσιογράφων) με τη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, δίδει τη δυνατότητα άμεσης χορήγησης των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους στους ασφαλισμένους του Οργανισμού, μέσω των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ και  καλύπτει όλους τους ασφαλισμένους του πανελλαδικά.

Τι είναι το Clawback

Το Clawback είναι μηχανισμός επιστροφής συγκεκριμένου χρηματικού ποσού από τις φαρμακευτικές εταιρείες, που προκύπτει από την υπέρβαση του προκαθορισμένου ορίου του προϋπολογισμού της φαρμακευτικής δαπάνης και της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης. Για παράδειγμα, αν ο ΕΟΠΥΥ έχει αποφασίσει ότι θα δαπανήσει 2 δις ευρώ για φάρμακα των ασφαλισμένων του, αλλά οι γιατροί συνταγογραφήσουν φάρμακα αξίας 2,5 δις ευρώ, οι φαρμακευτικές εταιρείες θα πρέπει να επιστρέψουν πίσω στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. χρηματικό ποσό ίσο με την υπέρβαση, δηλαδή περίπου 0,5 δις ευρώ, κατανεμημένο ανά εταιρεία, αναλόγως του όγκου των πωλήσεων της. Σύμφωνα με στοιχεία του ΙΟΒΕ για το έτος 2022, το συνολικό κόστος της εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης για τον ΕΟΠΥΥ ανήλθε σε 3,6 δις ευρώ από τα οποία χάρη στον μηχανισμό του Clawback, κατέβαλλε μόνο 2 δις ευρώ, όσα δηλαδή προβλέπονται στον κλειστό του προϋπολογισμό.

Η ένταξη της φαρμακευτικής δαπάνης του ΤΥΠΕΤ στο Clawback, με την υλοποίηση αντίστοιχου κλειστού προϋπολογισμού που θα είναι κλειδωμένος χαμηλότερα από τα 10 εκατ. ευρώ (κατ’ αναλογία περίπου στα 9,6 εκατ. ευρώ με όσα ισχύουν για τον ΕΟΠΥΥ), θα οδηγούσε αυτομάτως σε μια σημαντική μείωση του κόστους της εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης της τάξης του 45% (εξοικονόμηση περίπου 7,7 εκατ. ευρώ από τα 17,3 εκατ. ευρώ του συνολικού κόστους) χωρίς καμιά απολύτως επίπτωση στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους ασφαλισμένους του ΤΥΠΕΤ.

Τι είναι το Rebate

Rebate είναι το μηνιαίο κλιμακωτό ποσοστό εκπτώσεων (rebates) επί των μηνιαίων μη εκκαθαρισμένων υποβαλλόμενων δαπανών που εφαρμόζει ο ΕΟΠΠΥ στους παρόχους υγειονομικών υπηρεσιών με τους οποίους συνεργάζεται. Η έκπτωση συνήθως καταβάλλεται ανά μήνα, αλλά μπορεί να είναι και ετήσια, υπολογιζόμενη ανά μήνα. Τα ποσοστά και η προοδευτική διαβάθμιση των εκπτώσεων (rebates) που επιβάλει ο ΕΟΠΥΥ, μπορεί να εξαρτώνται από το ύψος της μηνιαίας υποβαλλόμενης δαπάνης του παρόχου, καθώς και από ποιοτικά και πληθυσμιακά κριτήρια. Το rebate, ως έννοια, μπορεί να ταυτιστεί με την έκπτωση επί του τζίρου που κάνουν οι εμπορικές εταιρείες στους προμηθευτές τους.

Κατ’ αντιστοιχία, το ΤΥΠΕΤ (όπως κι ο ΕΟΠΥΥ), με την εφαρμογή του rebate, θα μπορεί να επιβάλλει εκπτώσεις επί του ποσού που τιμολογούν οι πάροχοι υγείας (π.χ. κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, μονάδες αιμοκάθαρσης κ.λπ.) με τους οποίους συνεργάζεται, βάσει ενός κλιμακούμενου ποσοστού, όπως περιγράφεται παραπάνω. Αυτό θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση σημαντικών πόρων και μείωση πόρων που θα μπορούν να διοχετευτούν για την υλοποίηση άλλων σημαντικών έργων.

Γιατί ως παράταξη ΔΑΣ ΣΥΝεργασία ΤΥΠΕΤ πιστεύουμε ότι η ίδρυση Φαρμακείου και τα εργαλεία clawback, rebate θα βοηθήσουν το ΤΥΠΕΤ:

Με την υλοποίηση των εργαλείων αυτών θα επιτυγχάναμε εξοικονόμηση πόρων σε ένα κρίσιμο μέγεθος των παροχών του Κλάδου Υγείας, καθώς με τον παραπάνω υπολογισμό θα επέλθει σημαντικότατη μείωση της ετήσιας φαρμακευτικής δαπάνης με προφανή ωφέλεια για τους ασφαλισμένους, δεδομένου ότι αυτή η σημαντική εξοικονόμηση πόρων θα επιτρέψει την κάλυψη του κόστους άλλων εξίσου σημαντικών Παροχών Υγείας προς τους ασφαλισμένους, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα και τη μακρόχρονη βιωσιμότητα του ΤΥΠΕΤ. Επιπρόσθετα, με το Φαρμακείο ή την συνεργασία με τα Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, θα διευκολύναμε την πρόσβαση των ασφαλισμένων σε όσους έχουν ανάγκη τα φάρμακα υψηλού κόστους.

Κι όπως ο κάθε συνάδελφος έτσι κι εμείς ως ΔΑΣ ΣΥΝεργασία ΤΥΠΕΤ, αναρωτιόμαστε:

 • Γιατί δεν ιδρύουμε ή δε συνεργαζόμαστε με τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ (αν δεν μπορούμε να ιδρύσουμε δικό μας) όπως ο ΕΔΟΕΑΠ (ταμείο Δημοσιογράφων), ώστε να μειώσουμε το κόστος και να διευκολύνουμε τη πρόσβαση των ασφαλισμένων μας σε φάρμακα υψηλού κόστους;
 • Γιατί δεν διεκδικούμε σε συνεργασία με τα λοιπά ταμεία της ΟΑΤΥΕ το δικαίωμα στη χρήση των εργαλείων Clawback και Rebate;

Ως ΔΑΣ ΣΥΝεργασία ΤΥΠΕΤ  πιστεύουμε ότι μια από τις βασικές διεκδικήσεις του ΤΥΠΕΤ, οφείλει να είναι η αναλογική εφαρμογή τόσο του Clawback όσο και του Rebate όπως ακριβώς ήδη εφαρμόζεται εδώ και χρόνια για τον ΕΟΠΥΥ.

Ως ΔΑΣ ΣΥΝεργασία ΤΥΠΕΤ πιστεύουμε ότι οι προτάσεις μας για την εφαρμογή των εργαλείων αυτών, θα στηρίξουν καθοριστικά τη βιωσιμότητα του ΤΥΠΕΤ. Γι’ αυτό και θα συνεχίσουμε να πιέζουμε τις παρατάξεις της πλειοψηφίας να προχωρήσουν άμεσα στην υλοποίηση τους.

Ως ΔΑΣ ΣΥΝεργασία ΤΥΠΕΤ δεν έχουμε αρκεστεί ποτέ σε στείρες καταγγελίες. Διαθέτουμε σχέδιο και όραμα. Μέσα από γόνιμο διάλογο, καταλήγουμε σε εφικτές, υλοποιήσιμες και συγκεκριμένες κοστολογημένες προτάσεις προς όφελος του Ταμείου μας, ιδίως σε μια περίοδο πολλαπλών κρίσεων.

Προηγούμενο άρθρο25η Νοεμβρίου Ημέρα για την εξάλειψη της βίας προς της Γυναίκες
Επόμενο άρθροΌταν η πραγματικότητα ξεπερνάει τη φαντασία